Projekt MAP II - registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008643

 

 

Místní akční plán ORP Říčany I

reg. číslo projektu: CZ.02.3.68./0.,/0.0/15_005/0000109

Projekt je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání s finanční spoluúčastí obcí. Realizace 1. 1. 2016 - 31. 12. 2017.

 

"Chceme v našich školách rozvíjet motivující kulturu zaměřenou na maximální úspěch pro každého žáka a každého učitele a na trvalý pedagogický rozvoj celé školy."  

 

MAP je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzívního vzdělávání dětí a žáků do 15 let a zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání.

Hlavním přínosem MAP je vybudování udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území. Vznikají partnerství, která napomáhají zkvalitňování vzdělávání v mateřských a základních školách, pomáhají také k řízenému rozvoji dalších služeb na podporu vzdělávání dětí a mládeže. 

Mezi základní činnosti v rámci MAP patří sdílení dobrých praxí, plánování jejich zavádění na dalších školách a co nejširší spolupráce při jejich uplatňování.

 

Co projektem MAP získáme

 • Možnost čerpat dotace na školy z Evropských i národních výzev (potvrzení o souladu projektu s MAP vydává kancelář)

 • Řadu seminářů a odborných setkání pro starosty, ředitele a učitele škol; sdílení zkušeností a spolupráci s odborníky, především na inkluzi (tj. začleňování dětí se speciálními potřebami).

 • Demografickou studii pro 53 obcí v ORP Říčany s prognózami vývoje populace do roku 2050.

 • Webový portál s kontakty na všechny školy a vzdělávací instituce na Říčansku a aktuálními informacemi ze školství.

 • Tým stratégů a odborníků, kteří napíší strategii i pomůžou prakticky školám se získáváním dotací a přípravou školních plánů.

 

Chcete se zapojit do zajímavé diskuze, navázat kontakty a spolupráci s odborníky na vzdělávání, moci ovlivnit výstupy Místního akčního plánu vzdělávání?

Staňte se členem! Spolupráce všech je vítaná.

 

V rámci pracovních skupin se budou pravidelně schází zástupci starostů, vedení škol, ale i volnočasových organizací. Vítaní jsou i aktivní rodiče a žáci, aby s plány na rozvoj škol pomohli a řekli svůj názor. Společně tak půjde zajistit dostatečný počet míst v MŠ i ZŠ a jejich dobré vybavení, ale i zvýšit kvalitu vzdělávání.

 

 

 

 

Manažerka MAP

Ing. Linda Kůstková

M/ +420 727 920 480
T/ +420 323 618 122
e-mail:
linda.kustkova@ricany.cz
 

 Asistentka MAP

Ing. Monika Žilková
T/ +420 323 618 122
e-mail:
monika.zilkova@ricany.cz

 

 

DŮLEŽITÉ:

FINÁLNÍ DOKUMENT MAP K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ ZDE DO 28. 11. 2017

 

Řídicí výbor je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP. Je tvořen zástupci klíčových aktérů, ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP. Složení řídícího výboru odpovídá složení partnerství v ORP Říčany. Role výboru je přímo spjatá s procesem plánování, tvorbou a schvalování MAP.

Mezi hlavní úkoly Řídicího výboru patří

 • Vytvářet platformu pro spolupráci všech relevantních aktérů ve vzdělávání v SO ORP
 • Projednávat podklady a návrhy k přípravě, realizaci a evaluaci MAP
 • Zprostředkovávat přenos informací v území
 • Schvalování Strategického rámce MAP do roku 2023 

 

Řídicí výbor na svém prvním zasedání projednal a schválil Statut ŘV a Jednací řád ŘV, zvolil za svou předsedkyni Mgr. Hanu Špačkovou.


Seznam členů Řídicího výboru:

Člen řídicího výboru

jméno

pozice

Zástupce realizátora projektu MAP

Kořen Vladimír, Mgr.

starosta města Říčany

Zástupce realizátora projektu MAP

Špačková Hana, Mgr.

místostarostka města Říčany, předsedkyně ŘV

Zástupce KAP a kraje

Schneider Pavel, PaedDr.

Manažer KAP a zástup. Stř. kraje

Zástupce ITI/IPRÚ

 

Kleinwächterová Kristína, Mgr.

IPR Praha (ITI)

Zástupce MAS

 

Filková Šantorová Pavlína

MAS Říčansko

Zástupce MAS

 

Pošíková Markéta, Ing.

MAS Podlipansko

Zástupce zřizovatelů škol – předseda

 

Čermák Pavel, Ing.

starosta obce Kamenice

Zástupce zřizovatelů škol

 

Čuřík Petr, Ing.

starosta obce Sulice

Zástupce zřizovatelů škol

Pecková Petra, Mgr.

starostka města Mnichovice

Zástupce zřizovatelů škol

 

Borovičková Hana, PhDr.

starostka obce Průhonice

Zástupce zřizovatelů škol

Kahoun Jiří, Ing.

Starosta obce města Kostelec nad Černými lesy

Zástupce mateřských škol – předseda

 

Matlák Patrik, Ing.

ředitel MŠ a ZŠ Sofie

Zástupce mateřských škol

 

Řeháková Jiřina

ředitelka MŠ Srdíčko

Říčany

Zástupce mateřských škol

 

Luková Martina, Dis.

ředitelka MŠ Strančice

Zástupce základních škol – předseda

 

Erbeková Marcela, Mgr.

ředitelka ZŠ Mnichovice

Zástupce základních škol

Stříbný Petr, Mgr.

zástupce ředitelky ZŠ Průhonice

Zástupce základních škol

Rosensteinová Lenka, Mgr.

ředitelka ZŠ Kostelec nad Černými lesy

Zástupci organizací neformálního a zájmového vzdělávání – předseda

 

Halaš Jakub, Mgr.

ředitel Muzea Říčany

Zástupci organizací neformálního a zájmového vzdělávání

 

Čiháková Kateřina, Mgr.

metodička Ekocentra Říčany

Zástupci organizací neformálního a zájmového vzdělávání

 

Žák Matúš, Bc.

Vedoucí sociální pracovník Klubu Cesta

Zástupci základních uměleckých škol

 

Sinkulová Iveta, Mgr.

ředitelka ZUŠ Říčany

Zástupci základních uměleckých škol

Špunda Pavel, Mgr.

zástupce ředitele  ZUŠ Velké Popovice

Zástupci odborníků inkluze – předseda

 

Moravčíková Vladislava, PhDr.

Vedoucí centra ROZUMu

Zástupci odborníků inkluze

Horálková Dana, Mgr.

Výchovná poradkyně I. ZŠ Říčany

Zástupci odborníků inkluze

Hubínková Markéta, Mgr.

Vedoucí centra primárních programů Cesty ntegrace

Zástupce rodičů

 

Kučerová Miroslava

Zástupce rodičů

Zástupce rodičů

 

Čadilová Kateřina, Mgr.

Zástupce rodičů

Zástupce rodičů

 

Skřivánková Petra, Mgr.

Zástupce rodičů

 

MAP II

V rámci projektu MAP II byly ustanoveny tyto pracovní skupiny:

 • Pracovní skupina pro financování
 • Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka
 • Pracovní skupiny pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka
 • Pracovní skupina pro rovné příležitosti

 

Pracovní skupina pro financování je rovnoměrně složena ze zástupců obcí v území, ředitelů škol a odborníků. Členové pracovní skupiny se scházejí minimálně 4x ročně a výstupy z jednání jsou předkládány Řídicímu výboru MAP. Tato pracovní skupina projednává a připomínkuje všechny materiály relevantní pro pracovní skupiny MAP. Obsahem práce je plánování nákladů a zejména identifikace finančních zdrojů pro realizaci naplánovaných aktivit. 

Členové pracovní skupiny:

 

 

V každém MAP jsou také zřízeny pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka. Do činnosti pracovních skupin jsou zapojeni učitelé lídři/experti z daného území. Minimálně jeden člen pracovní skupiny musí být pedagogický pracovník dle zákona č. 563/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů s minimálně pětiletou praxí v základní škole. Obsahem práce je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji čtenářské a matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka. Dále se členové pracovních skupin podílejí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP.

Členové pracovních skupin:

Čtenářská gramotnost

 

Matematická gramotnost:

 

Poslední skupinou je Pracovní skupina pro rovné příležitosti a k řešení přechodů ve vzdělávání. Obsahem práce je zejména vzájemné vzdělávání, přenost zkušeností a informací a odborně vedená diskuze k problematice nastavení rovných příležitostí a selektivnosti vzdělávacího systému a uvnitř škol. Pracovní skupina především posuzuje navržené konkrétní aktivity v akčních plánech, zda jsou v souladu se zásadou rovného přístupu ke vzdělávání. Dále členové pracovní skupiny vytváří popis stávajícího stavu této problematiky v území, popis příčin tohoto stavu a návrh aktivit, které pomohou nastavit rovné příležitosti a eliminovat selektivitu.

 

Členové pracovní skupiny pro rovné příležitosti:

 

MÍSTNÍ LÍDŘI/EXPERTI

 

 

 

 

                                      MAP I

Pracovní skupiny se aktivně podílejí na rozvoji komunikační platformy MAP a vytvářejí prostor pro spolupráci a partnerství v SO ORP Říčany. 

 

Členy pracovních skupin jsou aktéři formálního a neformálního vzdělávání z regionu. Každá pracovní skupina má své zástupce v Řídicím výboru MAP.

Úkolem pracovních skupin je tvorba odborných námětů vycházející z praxe regionálního školství pro strategický rámec MAP a spolupráce s realizačním týmem.

 

Na úvodním jednání pracovních skupin, které se konalo 24. 02. 2016 v Městském kulturním středisku Labuť v Říčanech, bylo ustanoveno pět pracovních skupin.

 

Pracovní skupina č. 1 STAROSTOVÉ

Čermák Pavel (předseda skupiny, člen ŘV)

Čuřík Petr ( 1. člen, člen ŘV)

Pecková Petra (2. člen, člen ŘV)

Borovičková Hana (3. člen, člen ŘV)

Kahoun Jiří (4. člen, člen ŘV)

Šourková Lenka (člen)
Špačková Hana (člen)
Jech Jaromír (člen)
Král Jan (člen)
Kučerová Miroslava (člen)
Kyzlink Pavel (člen)
Řehák Josef (člen)
Klihavec Jaromír (člen)
Votruba Vladimír (člen)

 

Pracovní skupina č. 2 ZÁSTUPCI ZÁKLADNÍCH ŠKOL

Erbeková Marcela (předseda pracovní skupiny, člen ŘV)

Stříbný Petr (1. člen, člen ŘV)

Rosensteinová Lenka (2. člen, člen ŘV)

Bednář Pavel

Lejčková Marie

Kadlecová Táňa

Dudek Dalibor

Tolarová Pavlína

Vepřek Jan

Pilousová Dagmar

Macháčková Jitka

Štorková Ester
Kobrová Petra
Schejbalová Kateřina
Šreplová Alena
Lipková Zdeňka
Bezvodová Romana

 

Pracovní skupina č. 3 ZÁSTUPCI MATEŘSKÝCH ŠKOL

Matlák Patrik (předseda pracovní skupiny, člen ŘV)

Luková Martina (1. člen, člen ŘV)

Řeháková Jiřina

Šebková Jarmila

Stárková Milada

Skůpová Šárka

Končická Silvie
Smetánková Barbora
Müllerová Věra
Jonáková Zdena

 

Pracovní skupina č. 4 ZÁSTUPCI ZUŠ A NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Halaš Jakub (předseda pracovní skupiny, člen ŘV)

Čiháková Kateřina (1. člen, člen ŘV)

Žák Matúš (2. člen, člen ŘV)

Sinkulová Iveta

Venerová Adéla

Špunda Pavel
Basiková Lucie

 

Pracovní skupina č. 5 ODBORNÍCI NA INKLUZI

Moravčíková Vladislava (předseda pracovní skupiny, člen ŘV)

Horálková Dana (1. člen, člen ŘV)

Hubínková Markéta (2. člen, člen ŘV)

Míková Iveta

Grimová Jolana

Vydrová Michaela

Kirejevová Iva

Ratajová Irena

Pokorná Kateřina
Dušková Helena
Kirejevová Iva
Mrzenová Kateřina

Očekávaným výstupem místního akčního plánu je dohoda o prioritách vzdělávací politiky v území a soubor aktivit, ve kterých se navrhují konkrétní řešení místních problémů v dohodnutých prioritách.

Výstupem aktivit plánovaných v MAP nemusí být vždy následný projekt. Do aktivit naplánovaných v MAP patří i návrh jednoduchých aktivit (činností), které přispějí ke zkvalitnění koordinace a spolupráce v zájmu dětí a žáků, kde jsou nároky na financování velmi malé.

Výstupem MAP mohou být i plánované aktivity cílené mimo resort školství, například do oblasti sociálních služeb nebo neformálního vzdělávání, pokud je potřebné zvýšit jejich dostupnost, kvalitu nebo spolupráci v zájmu rozvoje vzdělávacího potenciálu dětí a žáků nebo poskytují například preventivně výchovné aktivity.

Vedlejším cílem procesu MAP je podpora sběru informací pro přípravu územně zaměřených výzev v OP VVV, výzev ve specifickém cíli 2.4 IROP a popř. pro krajské akční plány.

Podmínkou čerpání finančních prostředků z IROP SC 2.4 je vazba na Místní akční plán rozvoje vzdělávání.

 

Strategický rámec MAP do roku 2023 = dohoda o prioritách vzdělávání v území

Strategický rámec MAP obsahuje komunitně nastavenou vizi, priority a cíle oblasti vzdělávání na území SO ORP Říčany do roku 2023. Součástí strategického rámce je tzv. Dohoda o prioritách v oblasti vzdělávání, která obsahuje tabulku sebraných projektových (investičních i neinvestičních) záměrů škol a organizací neformálního a zájmového vzdělávání.

Strategický rámec byl schválen Řídicím výborem 20. 9. 2016. Jeho aktualizace je možná každých šest měsíců.

Soulad investičních akcí se schváleným Strategickým rámcem MAP je nezbytným předpokladem pro získání podpory z IROP.

 

Analytická část Místního akčního plánu

Místní akční plán je finální výstup projektu MAP zahrnující několik částí - analytickou část, strategický rámec a akční plán (roční plán aktivit).

Analytická část MAP obsahuje zejména základní informace o území SO ORP Říčany, metaanalýzu stávajících strategických dokumentů, vyhodnocení dotazníkových šetření a vymezení prioritních problémových oblastí vzdělávání v území jako východisko části strategické.

Analytická část MAP bude předložena Řídicímu výboru ke schválení v září 2017.

Implementační plán (implementační a komunikační strategie)

Roční akční plán (aktivity jednotlivých škol a aktivity spolupráce)

Konkrétní kroky zapojených škol a dalších partnerů

 • příklady aktivit spolupráce
 • návrhy zaměření šablon,         
 • shoda na prioritách
 • přehled o infrastruktuře
 • vzdělávání cílových skupin

Výstupy klíčových aktivit

1. rozvoj partnerství

Zápis z ustanovení Řídicího výboru                                              
Jednací řád Řídicího výboru                                                           
Statut Řídicího výboru
Zápisy ze setkání učících se sítí, trojstranných jednání             
Seznam zapojených MŠ, ZŠ obcí a partnerů projektu     

Memorandum o spolupráci

2. dohoda o prioritách

Vize, priority a cíle v OPR Říčany                                                  
Analytická část MAP
Výstupy dotazníkového šetření MAP na ZŠ  a MŠ                     
SWOT - 3 analýza pro každou z prioritních oblastí                    
Strategický rámec MAP do roku 2023                                           
 

3. akční plánování

Roční akční plán
Finální Místní akční plán

4. budování znalostních kapacit

Zápisy a podklady ze vzdělávacích aktivit

5. evaluace

Průběžná evaluační zpráva 
Závěrečná evaluační zpráva
Konečná zpráva o průběhu realizace MAP I

6. řízení MAP

Principy MAP - Implementační a komunikační strategie

  

 

 

 

 
Strategické dokumenty MAP II

 

Strategické dokumenty MAP I

 

Pozvánky

 

Prezentace

 

Zápisy

 

 

 

 

 

 

 

 

Kancelář MAP v ORP Říčany

Městský úřad Říčany
Olivova 1800/2, 251 01 Říčany
T/ +420 323 618 122

email/ map@ricany.cz

 

 

Ing. Linda Kůstková  manžerka MAP  linda.kustkova@ricany.cz +420 727 920 480
Ing. Monika Žilková  asistentka MAP

monika.zilkova@ricany.cz

+420 323 618 122

 


Reg. číslo:
CZ.02.3.68./0.0/0.0/15_ 005/0000109

Volná pracovní místa ve školství v regionu

Mateřská škola Tehovec přijme pedagoga

 

Základní škola ve Strančicích přijme pedagogy

Publikováno 24. 04. 2019

 

Základní škola Kunice přijme nové pedagogy

 

Konkurz na ředitele II. ZŠ Říčany

 

Konkurz na ředitele ZŠ Ondřejov

Publikováno 29. 10. 2018

 

Mateřská škola Zvánovice přijme pedagoga a školního asistenta

Publikováno 19. 02. 2018

 

Mateřská škola Zvánovice přijme pedagoga

Publikováno 24. 11. 2017

 

Mateřská škola Zahrádka přijme učitelku

Publikováno 23. 11. 2017

 

Mateřská škola Čtyřlístek v Říčanech přijme pedagogy a školního asistenta

Publikováno 15. 11. 2017

 

Základní škola Kostelec nad Černými lesy přijme pedagoga I. stupně

Publikováno 23. 10. 2017

 

Mateřská škola Čtyřlístek přijme učitelku

Publikováno 17. 10. 2017

 

Mateřská škola Ondřejov přijme asistenta pedagoga

Publikováno 17. 10. 2017

 

Mateřská škola Pastelka, Petříkov přijme kvalifikovanou učitelku

pozice: kvalifikovaná učitelka MŠ organizace: Mateřská škola Pastelka, Petříkov, příspěvková organizace místo výkonu práce: Petříkov (Praha - východ, mapa ZDE) Kontakt:   PhDr. Gabriela...

 

Mateřská škola Strančice přijme školního asistenta

Publikováno 05. 09. 2017

 

Mateřská škola Tehovec přijme pedagoga

Publikováno 21. 08. 2017

 

Základní škola Velké Popovice přijme asistenta pedagoga

Publikováno 04. 08. 2017

 

Základní škola Velké Popovice přijme vychovatele ŠD

Publikováno 04. 08. 2017

 

Mateřská škola Zahrádka přijme dvě učitelky

Publikováno 04. 08. 2017

 

Mateřská škola Hrusice přijme pedagoga

Publikováno 04. 08. 2017

 

Základní a mateřská škola Senohraby přijme pedagoga

Publikováno 04. 08. 2017

 

Základní škola Kunice přijme asistenta pedagoga

Publikováno 31. 07. 2017

 

Mateřská škola Kostelec u Křížků přijme pedagoga

Publikováno 31. 07. 2017

 

Mateřská škola v Kostelci nad Černými lesy, okres Praha – východ přijme kvalifikovaného pedagoga

Publikováno 31. 07. 2017

 

Mateřská škola Dráček, příspěvková organizace přijme školního asistenta

Publikováno 27. 07. 2017

 

Mateřská škola Dráček, příspěvková organizace přijme hospodářku

Publikováno 27. 07. 2017

 

Mateřská škola Babice přijme učitelku

Publikováno 27. 07. 2017

 

Mateřská škola U Slunečních hodin hledá učitele i asistenta pedagoga

Publikováno 27. 07. 2017

 

MŠ Zahrádka přijme uklízečku

Publikováno 27. 07. 2017

 

2. základní škola Bezručova Říčany přijme učitele

Publikováno 27. 07. 2017

 

ZŠ Nerudova hledá speciální pedagogy a vychovatele školní družiny

Publikováno 27. 07. 2017

 

Základní škola Těptín přijme učitele I. a II. stupně ZŠ, vychovatele a asitenta pedagoga

Publikováno 28. 06. 2017

 

OPEN GATE přijme recepční/vychovatele

Publikováno 28. 06. 2017

 

Mateřská škola Dráček, příspěvková organizace přijme hospodářku

Publikováno 28. 06. 2017

 

Mateřská škola Dráček, příspěvková organizace přijme školního asistenta

Publikováno 28. 06. 2017

 

Mateřská škola Kostelec nad Černými lesy, okres Praha - východ přijme pedagoga

Publikováno 28. 06. 2017

 

Mateřská škola Čtyřlístek přijme provozního zaměstnance

Publikováno 28. 06. 2017

 

Mateřská škola Čtyřlístek přijme asistenta pedagoga

Publikováno 28. 06. 2017

 

Mateřská škola Čtyřlístek Říčany přijme učitelku

Publikováno 28. 06. 2017

 

Základní škola Strančice přijme učitele AJ

Publikováno 28. 06. 2017

 

Základní škola Strančice přijme pedagoga I. stupně ZŠ

Publikováno 28. 06. 2017

 

Základní škola Strančice přijme učitele matematiky, fyziky, přírodopisu a ICT

Publikováno 28. 06. 2017

 

Základní škola Strančice přijme asistenta pedagoga

Publikováno 28. 06. 2017

 

Základní škola a Praktická škola, Kostelec nad Černými lesy přijme učitele

Publikováno 19. 06. 2017

 

Základní škola Průhonice přijme asistenta pedagoga a vychovatele školní družiny

Publikováno 19. 06. 2017

 

Základní škola Průhonice přijme učitele I. stupně ZŠ a anglického jazyka

Publikováno 19. 06. 2017

 

Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje přijme psychologa a speciálního pedagoga

Publikováno 25. 05. 2017

 

MŠ Tehovec přijme dva pedagogy

Publikováno 23. 05. 2017

 

OPEN GATE přijme vychovatele/vychovatelku

Publikováno 17. 05. 2017

 

Mateřská škola Strančice přijme pedagoga

Publikováno 11. 05. 2017

 

Základní škola a Mateřská škola Tehov přijme pedagoga

Publikováno 11. 05. 2017

 

Mateřská škola Velké Popovice přijme dvě učitelky

Publikováno 11. 05. 2017

 

Mateřská škola Mnichovice přijme pedagoga

Publikováno 11. 04. 2017

 

Mateřská škola Kamenice přijme pracovnici úklidu - zástup za nemoc

Publikováno 11. 04. 2017

 

Mateřská škola při ODL hledá pedagoga

Publikováno 11. 04. 2017

 

Základní škola při ODL hledá pedagoga - Prv, Př, Vl, D,Z,Ch, Nj,Rj (1. - 9 . ročník ZŠ)

Publikováno 11. 04. 2017

 

Základní škola při ODL hledá speciálního pedagoga

Publikováno 11. 04. 2017

 

Mateřská škola Kostelec nad Černými lesy, okres Praha - východ přijme pedagoga

Publikováno 11. 04. 2017

 

Mateřská škola Velké Popovice přijme učitelku

Publikováno 11. 04. 2017

 

I. Základní škola Masarykovo nám. Říčany přijme učitele II. stupně - ČJ, HV, VV, F a další aprobace

Publikováno 11. 04. 2017

 

Základní škola Velké Popovice přijme kuchařku

Publikováno 11. 04. 2017

 

Základní škola Velké Popovice přijme pedagogy druhého stupně - TV, D, Př, jazyky a další aprobace

Publikováno 11. 04. 2017

 

Základní škola Velké Popovice přijme učitele/učitelku I. stupně ZŠ

Publikováno 11. 04. 2017

 

Základní škola Velké Popovice přijme uklízečku

Publikováno 11. 04. 2017

 

Základní škola Mnichovice přijme pedagoga II.stupně s aprobací tělesná výchova

Publikováno 11. 04. 2017

 

Základní škola Mnichovice přijme učitele/učitelku dějepisu

Publikováno 11. 04. 2017

 

Základní škola Mnichovice přijme učitele/učitelku pro I. stupeň ZŠ

Publikováno 11. 04. 2017

 

Obec Tehovec vyhlašuje konkurs na ředitelku MŠ

Vyhlášení konkurzu na ředitelku MŠ Tehovec

 

Základní škola u Říčanského lesa přijme učitele/učitelky s aprobacemi - matematika, chemie, anglický jazyk

Publikováno 08. 03. 2017

 

Základní škola u Říčanského lesa přijme učitele/učitelku prvního stupně ZŠ

Publikováno 8. března 2017

 

Základní škola Magic Hill s.r.o. přijme aprobované učitele druhého stupně

Publikováno 6.03. 2017

 

Základní škola Sulice, příspěvková organizace přijme učitele/učitelky pro 2. stupeň - Čj, Aj, Fyz, Chem, Zem, Bio

Publikováno 3. března 2017

 

Základní škola Sulice, příspěvková organizace přijme učitele/učitelku prvního stupně ZŠ

Publikováno 3. března 2017

 

Obec Ondřejov vyhlašuje konkurzní řízení na funkci ředitele/ky mateřské školy

Platné do 30. května 2017

 

Mateřská škola Stříbrná Skalice přijme asistenta pedagoga

Publikováno 3. března 2017

 

Základní škola Kunice přijme učitele/učitelku I. stupně ZŠ

Publikováno 28. 02. 2017

 

Základní škola Strančice přijme učitele/učitelku I. stupně ZŠ

Publikováno 28. 02. 2017

 

MŠ Čtyřlístek přijme školního asistenta pro projekt šablon

Publikováno 28. 02. 2017

 

Základní škola Světice přijme učitele/učitelku prvního stupně ZŠ

Publikováno 13. 02. 2017

 

Základní škola Světice přijme dva učitele druhého stupně ZŠ

Publikováno 13. 02. 2017

 

Mateřská škola Ondřejov přijme učitelku

Publikováno 06. 02. 2017

 

MŠ Dráček přijme asistenta pedagoga

Publikováno 06. 02. 2017

 

MŠ Dráček přijme učitelku

Zveřejněno 06. 02. 2017

 

Základní škola Kostelec nad Černými lesy přijme pedagoga I. stupně

Publikováno 31. 01. 2017

 

Základní škola Kostelec nad Černými lesy přijme asistenta pedagoga

Publikováno 31. 01. 2017

 

Základní škola Strančice přijme učitele/učitelku matematiky, přírodopisu, fyziky a ICT

Zveřejněno 26.01. 2017

 

Základní škola Strančice přijme vychovatele/ku do školní družiny

Zveřejněno 26. ledna 2017

 

Základní škola Kunice přijme školního asitenta pro realizaci projektu šablon

Publikováno 18. 01. 2017

 

Základní škola bratří Fričů, Ondřejov přijme učitele I. stupně

Publikováno 18. 01. 2017

 

Základní škola bratří Fričů, Ondřejov přijme učitele s aprobací AJ, ČJ, NJ, RJ, VV a HV

Publikováno 18. ledna 2017

 

Základní škola u Říčanského lesa přijme školního psychologa

Publikováno 18. 01. 2017

 

Základní škola u Říčanského lesa přijme učitele matematiky pro II. stupeň

Publikováno 18 01. 2017

 

Základní škola bratří Fričů, Ondřejov přijme učitele II. stupně - TV/Z

publikováno 13. ledna 2017

 

Základní škola Navis hledá asistenta vychovatele ŠD

Publikováno 13. ledna 2017

 

Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha - východ přijme asistenta pedagoga

Publikováno 13. ledna 2017

 

Mateřská škola Zahrádka přijme učitelku

Publikováno 13. ledna 2017

 

Základní škola Magic Hill s.r.o. - učitel/ka I. a učitel/ka II, stupně

 Požadované vzdělání: VŠ pedagogického směru Kvalifikace: učitel/ka I. stupně ZŠ, učitel/ka II. stupně ZŠ Místo výkonu práce: Říčany (Praha - východ) kontakt:...

 

Základní škola OPEN GATE přijme asistenta/asistentku pedagoga pro I. stupeň

Nástup od února 2017

 

Mateřská škola Zahrádka přijme školního asistenta pro realizaci projektu šablon

Mateřská škola Zahrádka, příspěvková organizace přijme školního asistenta pro realizaci projektu šablon. Pracovní pozice: školní asistent Místo výkonu práce: MŠ Zahrádka, příspěvková organizace,...

 

Mateřská škola Velké Popovice přijme učitelku

Mateřská škola Velké Popovice přijme učitelku na 0,37 úvazku. Po dohodě lze úvazek navýšit na 0,87 úvazku (z toho 0,5 úvazku ve výkonu pozice školního asistenta).   pozice: učitel/ka MŠ (a...

 

MŠ Čtyřlístek přijme školního asistenta pro projekt šablon

Mateřská škola Čtyřlístek, příspěvková organizace v Říčanech přijme školního asistenta na 0,5 úvazku pro realizaci projektu Šablony Mateřská škola Čtyřlístek Říčany.   Pracovní pozice: školní...

 

Základní a mateřská škola Montessori Mozaika - lektoři pro děti ve věku 6 - 12 let

Základní škola a Mateřská škola Mozaika Místo pracoviště: Myšlínská 30, Mnichovice - Myšlín, okres Praha-východ Plat: 18 000 – 18 000 Kč/měsíc Pracovní poměr: práce na plný úvazek...

 

Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha - východ - speciální pedagog

Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha-východ Místo pracoviště: Nerudova 481/5, Říčany, okres Praha-východ Plat: 22 000 – 24 000 Kč/měsíc Pracovní poměr: práce na plný úvazek...

 

Základní škola T.G.Masaryka Mnichovice okres Praha-východ.,příspěvková organizace - lektor AJ

Místo pracoviště: Bezručova 346, Mnichovice, okres Praha-východ Plat:  10 000 Kč/měsíc Pracovní poměr: práce na zkrácený úvazek Vzdělání: bakalářské Vhodné i pro: osoby bez praxe...

 

Základní škola Magic Hill s.r.o. - učitel AJ

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Magic Hill s.r.o. Místo pracoviště: Žižkova 233, Říčany, okres Praha-východ Plat: 20 000 – 25 000 Kč/měsíc Pracovní poměr: práce na plný...

 

Mateřská škola Magic Hill - učitel AJ

Magic Hill mateřská škola s.r.o. Místo pracoviště: Dunajská 2136, Říčany, okres Praha-východ Plat: 12 000 – 20 000 Kč/měsíc Pracovní poměr: Práce na plný úvazek Vzdělání: středoškolské...

 

Sofie - mateřská a základní škola - učitel/ka 1. stupně, asistent pedagoga, učitel/ka AJ

ZŠ Sofie je malotřídní, rodinná základní škola pro 1.stupeň v Říčanech u Prahy, 20 minut vlakem z Prahy. Do týmu základní školy Sofie hledáme dalšího učitele/učitelku 1.stupně, asistenta/asistentku...

 

Gymnázium a základní škola OPEN GATE - vychovatel

Vychovatelka – OPEN GATE Požadujeme: Trestní bezúhonnost Zdravotní a morální předpoklady Pedagogické vzdělání (SŠ, VŠ) Pedagogická praxe výhodou, nikoli podmínkou Praxe práce s dětmi...

 

Základní škola Navis - asistent pedagoga

Soukromá základní škola vystavěná na křesťanských principech, sídlící na zámku v Dobřejovicích u Prahy. Více informací na www.zsnavis.cz   Asistent pedagoga v soukromé ZŠ Navis Práce asistenta...

 

Základní škola Těptín - učitel/ka 1. stupně

Vzdělání: nespecifikováno Kvalifikace: učitel/ka 1. stupně ZŠ Specializace: nespecifikováno Úvazek: plný úvazek, částečný úvazek Okres: Praha-východ Popis pozice: Nastup leden/unor 2017,...

 

Základní škola Těptín - učitel 2. stupně

Vzdělání: VŠ pedagogické vzdělání, student ped. VŠ (zatím bez kvalifikace), VŠ vzdělání bez ped. kvalifikace Kvalifikace: učitel/ka 2. stupně ZŠ Aprobace: fyzika, chemie, matematika Úvazek:...

 

Základní škola Devětsil - průvodce dětí

Vzdělání: VŠ pedagogické vzdělání Kvalifikace: učitel/ka 1. stupně ZŠ Specializace: nespecifikováno Úvazek: plný úvazek, částečný úvazek Okres: Praha-východ Popis pozice: Očekáváme...

 

ZŠ a MŠ Montessori Mozaika - průvodce dospívajících od 12 do 15 let

Vzdělání: VŠ pedagogické vzdělání, student ped. VŠ (zatím bez kvalifikace) Kvalifikace: pedagogika volného času, učitel/ka 2. stupně ZŠ, vychovatel/ka Aprobace: nespecifikováno Úvazek: plný...

 

ZŠ a MŠ Montessori Mozaika - oddílový vedoucí

Vzdělání: nespecifikováno Kvalifikace: pedagogika volného času, učitel/ka 2. stupně ZŠ, vychovatel/ka, asistent pedagoga, osobní asistent, poradenské profese (spec. pedagog, šk. psycholog)...

 

ZŠ Kostelec nad Černými lesy - učitel M, TV a AJ

ZŠ Kostelec n. Č. l. přijme kvalifikované učitele M, TV a AJ. Nástup dohodou. Tel.: 321697228, zskostelecncl@volny.cz.

 

ZŠ u Říčanského lesa, Říčany u Prahy - učitel/ka pro 1. stupeň ZŠ

ZŠ u Říčanského lesa, Říčany u Prahy, hledá učitele/učitelku na 1. stupeň. Nástup možný od 1. 1. 2017. Možnost služebního bytu. CV zasílejte na iveta.truhlarova@zs.ricany.cz.

 

2. Základní škola Bezručova, Říčany - poptávka učitel Př, AJ a IVT

2. základní škola Bezručova, Říčany, hledá učitele pro výuku přírodopisu, výpočetní techniky a angličtiny na 2. stupni. Nabízíme plný, nebo částečný úvazek. Nástup: 1. 2. 2017. Kontakt:...

 

© 2022
MAP Říčansko
Informační portál školství na Říčansku
i-servis.cz