Projekt MAP II - registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008643

 

 

Místní akční plán ORP Říčany I

reg. číslo projektu: CZ.02.3.68./0.,/0.0/15_005/0000109

Projekt je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání s finanční spoluúčastí obcí. Realizace 1. 1. 2016 - 31. 12. 2017.

 

"Chceme v našich školách rozvíjet motivující kulturu zaměřenou na maximální úspěch pro každého žáka a každého učitele a na trvalý pedagogický rozvoj celé školy."  

 

MAP je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzívního vzdělávání dětí a žáků do 15 let a zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání.

Hlavním přínosem MAP je vybudování udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území. Vznikají partnerství, která napomáhají zkvalitňování vzdělávání v mateřských a základních školách, pomáhají také k řízenému rozvoji dalších služeb na podporu vzdělávání dětí a mládeže. 

Mezi základní činnosti v rámci MAP patří sdílení dobrých praxí, plánování jejich zavádění na dalších školách a co nejširší spolupráce při jejich uplatňování.

 

Co projektem MAP získáme

 • Možnost čerpat dotace na školy z Evropských i národních výzev (potvrzení o souladu projektu s MAP vydává kancelář)

 • Řadu seminářů a odborných setkání pro starosty, ředitele a učitele škol; sdílení zkušeností a spolupráci s odborníky, především na inkluzi (tj. začleňování dětí se speciálními potřebami).

 • Demografickou studii pro 53 obcí v ORP Říčany s prognózami vývoje populace do roku 2050.

 • Webový portál s kontakty na všechny školy a vzdělávací instituce na Říčansku a aktuálními informacemi ze školství.

 • Tým stratégů a odborníků, kteří napíší strategii i pomůžou prakticky školám se získáváním dotací a přípravou školních plánů.

 

Chcete se zapojit do zajímavé diskuze, navázat kontakty a spolupráci s odborníky na vzdělávání, moci ovlivnit výstupy Místního akčního plánu vzdělávání?

Staňte se členem! Spolupráce všech je vítaná.

 

V rámci pracovních skupin se budou pravidelně schází zástupci starostů, vedení škol, ale i volnočasových organizací. Vítaní jsou i aktivní rodiče a žáci, aby s plány na rozvoj škol pomohli a řekli svůj názor. Společně tak půjde zajistit dostatečný počet míst v MŠ i ZŠ a jejich dobré vybavení, ale i zvýšit kvalitu vzdělávání.

 

 

 

 

Manažerka MAP

Ing. Linda Kůstková

M/ +420 727 920 480
T/ +420 323 618 122
e-mail:
linda.kustkova@ricany.cz
 

 Asistentka MAP

Ing. Monika Žilková
T/ +420 323 618 122
e-mail:
monika.zilkova@ricany.cz

 

 

DŮLEŽITÉ:

FINÁLNÍ DOKUMENT MAP K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ ZDE DO 28. 11. 2017

 

Řídicí výbor je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP. Je tvořen zástupci klíčových aktérů, ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP. Složení řídícího výboru odpovídá složení partnerství v ORP Říčany. Role výboru je přímo spjatá s procesem plánování, tvorbou a schvalování MAP.

Mezi hlavní úkoly Řídicího výboru patří

 • Vytvářet platformu pro spolupráci všech relevantních aktérů ve vzdělávání v SO ORP
 • Projednávat podklady a návrhy k přípravě, realizaci a evaluaci MAP
 • Zprostředkovávat přenos informací v území
 • Schvalování Strategického rámce MAP do roku 2023 

 

Řídicí výbor na svém prvním zasedání projednal a schválil Statut ŘV a Jednací řád ŘV, zvolil za svou předsedkyni Mgr. Hanu Špačkovou.


Seznam členů Řídicího výboru:

Člen řídicího výboru

jméno

pozice

Zástupce realizátora projektu MAP

Kořen Vladimír, Mgr.

starosta města Říčany

Zástupce realizátora projektu MAP

Špačková Hana, Mgr.

místostarostka města Říčany, předsedkyně ŘV

Zástupce KAP a kraje

Schneider Pavel, PaedDr.

Manažer KAP a zástup. Stř. kraje

Zástupce ITI/IPRÚ

 

Kleinwächterová Kristína, Mgr.

IPR Praha (ITI)

Zástupce MAS

 

Filková Šantorová Pavlína

MAS Říčansko

Zástupce MAS

 

Pošíková Markéta, Ing.

MAS Podlipansko

Zástupce zřizovatelů škol – předseda

 

Čermák Pavel, Ing.

starosta obce Kamenice

Zástupce zřizovatelů škol

 

Čuřík Petr, Ing.

starosta obce Sulice

Zástupce zřizovatelů škol

Pecková Petra, Mgr.

starostka města Mnichovice

Zástupce zřizovatelů škol

 

Borovičková Hana, PhDr.

starostka obce Průhonice

Zástupce zřizovatelů škol

Kahoun Jiří, Ing.

Starosta obce města Kostelec nad Černými lesy

Zástupce mateřských škol – předseda

 

Matlák Patrik, Ing.

ředitel MŠ a ZŠ Sofie

Zástupce mateřských škol

 

Řeháková Jiřina

ředitelka MŠ Srdíčko

Říčany

Zástupce mateřských škol

 

Luková Martina, Dis.

ředitelka MŠ Strančice

Zástupce základních škol – předseda

 

Erbeková Marcela, Mgr.

ředitelka ZŠ Mnichovice

Zástupce základních škol

Stříbný Petr, Mgr.

zástupce ředitelky ZŠ Průhonice

Zástupce základních škol

Rosensteinová Lenka, Mgr.

ředitelka ZŠ Kostelec nad Černými lesy

Zástupci organizací neformálního a zájmového vzdělávání – předseda

 

Halaš Jakub, Mgr.

ředitel Muzea Říčany

Zástupci organizací neformálního a zájmového vzdělávání

 

Čiháková Kateřina, Mgr.

metodička Ekocentra Říčany

Zástupci organizací neformálního a zájmového vzdělávání

 

Žák Matúš, Bc.

Vedoucí sociální pracovník Klubu Cesta

Zástupci základních uměleckých škol

 

Sinkulová Iveta, Mgr.

ředitelka ZUŠ Říčany

Zástupci základních uměleckých škol

Špunda Pavel, Mgr.

zástupce ředitele  ZUŠ Velké Popovice

Zástupci odborníků inkluze – předseda

 

Moravčíková Vladislava, PhDr.

Vedoucí centra ROZUMu

Zástupci odborníků inkluze

Horálková Dana, Mgr.

Výchovná poradkyně I. ZŠ Říčany

Zástupci odborníků inkluze

Hubínková Markéta, Mgr.

Vedoucí centra primárních programů Cesty ntegrace

Zástupce rodičů

 

Kučerová Miroslava

Zástupce rodičů

Zástupce rodičů

 

Čadilová Kateřina, Mgr.

Zástupce rodičů

Zástupce rodičů

 

Skřivánková Petra, Mgr.

Zástupce rodičů

 

MAP II

V rámci projektu MAP II byly ustanoveny tyto pracovní skupiny:

 • Pracovní skupina pro financování
 • Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka
 • Pracovní skupiny pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka
 • Pracovní skupina pro rovné příležitosti

 

Pracovní skupina pro financování je rovnoměrně složena ze zástupců obcí v území, ředitelů škol a odborníků. Členové pracovní skupiny se scházejí minimálně 4x ročně a výstupy z jednání jsou předkládány Řídicímu výboru MAP. Tato pracovní skupina projednává a připomínkuje všechny materiály relevantní pro pracovní skupiny MAP. Obsahem práce je plánování nákladů a zejména identifikace finančních zdrojů pro realizaci naplánovaných aktivit. 

Členové pracovní skupiny:

 

 

V každém MAP jsou také zřízeny pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka. Do činnosti pracovních skupin jsou zapojeni učitelé lídři/experti z daného území. Minimálně jeden člen pracovní skupiny musí být pedagogický pracovník dle zákona č. 563/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů s minimálně pětiletou praxí v základní škole. Obsahem práce je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji čtenářské a matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka. Dále se členové pracovních skupin podílejí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP.

Členové pracovních skupin:

Čtenářská gramotnost

 

Matematická gramotnost:

 

Poslední skupinou je Pracovní skupina pro rovné příležitosti a k řešení přechodů ve vzdělávání. Obsahem práce je zejména vzájemné vzdělávání, přenost zkušeností a informací a odborně vedená diskuze k problematice nastavení rovných příležitostí a selektivnosti vzdělávacího systému a uvnitř škol. Pracovní skupina především posuzuje navržené konkrétní aktivity v akčních plánech, zda jsou v souladu se zásadou rovného přístupu ke vzdělávání. Dále členové pracovní skupiny vytváří popis stávajícího stavu této problematiky v území, popis příčin tohoto stavu a návrh aktivit, které pomohou nastavit rovné příležitosti a eliminovat selektivitu.

 

Členové pracovní skupiny pro rovné příležitosti:

 

MÍSTNÍ LÍDŘI/EXPERTI

 

 

 

 

                                      MAP I

Pracovní skupiny se aktivně podílejí na rozvoji komunikační platformy MAP a vytvářejí prostor pro spolupráci a partnerství v SO ORP Říčany. 

 

Členy pracovních skupin jsou aktéři formálního a neformálního vzdělávání z regionu. Každá pracovní skupina má své zástupce v Řídicím výboru MAP.

Úkolem pracovních skupin je tvorba odborných námětů vycházející z praxe regionálního školství pro strategický rámec MAP a spolupráce s realizačním týmem.

 

Na úvodním jednání pracovních skupin, které se konalo 24. 02. 2016 v Městském kulturním středisku Labuť v Říčanech, bylo ustanoveno pět pracovních skupin.

 

Pracovní skupina č. 1 STAROSTOVÉ

Čermák Pavel (předseda skupiny, člen ŘV)

Čuřík Petr ( 1. člen, člen ŘV)

Pecková Petra (2. člen, člen ŘV)

Borovičková Hana (3. člen, člen ŘV)

Kahoun Jiří (4. člen, člen ŘV)

Šourková Lenka (člen)
Špačková Hana (člen)
Jech Jaromír (člen)
Král Jan (člen)
Kučerová Miroslava (člen)
Kyzlink Pavel (člen)
Řehák Josef (člen)
Klihavec Jaromír (člen)
Votruba Vladimír (člen)

 

Pracovní skupina č. 2 ZÁSTUPCI ZÁKLADNÍCH ŠKOL

Erbeková Marcela (předseda pracovní skupiny, člen ŘV)

Stříbný Petr (1. člen, člen ŘV)

Rosensteinová Lenka (2. člen, člen ŘV)

Bednář Pavel

Lejčková Marie

Kadlecová Táňa

Dudek Dalibor

Tolarová Pavlína

Vepřek Jan

Pilousová Dagmar

Macháčková Jitka

Štorková Ester
Kobrová Petra
Schejbalová Kateřina
Šreplová Alena
Lipková Zdeňka
Bezvodová Romana

 

Pracovní skupina č. 3 ZÁSTUPCI MATEŘSKÝCH ŠKOL

Matlák Patrik (předseda pracovní skupiny, člen ŘV)

Luková Martina (1. člen, člen ŘV)

Řeháková Jiřina

Šebková Jarmila

Stárková Milada

Skůpová Šárka

Končická Silvie
Smetánková Barbora
Müllerová Věra
Jonáková Zdena

 

Pracovní skupina č. 4 ZÁSTUPCI ZUŠ A NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Halaš Jakub (předseda pracovní skupiny, člen ŘV)

Čiháková Kateřina (1. člen, člen ŘV)

Žák Matúš (2. člen, člen ŘV)

Sinkulová Iveta

Venerová Adéla

Špunda Pavel
Basiková Lucie

 

Pracovní skupina č. 5 ODBORNÍCI NA INKLUZI

Moravčíková Vladislava (předseda pracovní skupiny, člen ŘV)

Horálková Dana (1. člen, člen ŘV)

Hubínková Markéta (2. člen, člen ŘV)

Míková Iveta

Grimová Jolana

Vydrová Michaela

Kirejevová Iva

Ratajová Irena

Pokorná Kateřina
Dušková Helena
Kirejevová Iva
Mrzenová Kateřina

Očekávaným výstupem místního akčního plánu je dohoda o prioritách vzdělávací politiky v území a soubor aktivit, ve kterých se navrhují konkrétní řešení místních problémů v dohodnutých prioritách.

Výstupem aktivit plánovaných v MAP nemusí být vždy následný projekt. Do aktivit naplánovaných v MAP patří i návrh jednoduchých aktivit (činností), které přispějí ke zkvalitnění koordinace a spolupráce v zájmu dětí a žáků, kde jsou nároky na financování velmi malé.

Výstupem MAP mohou být i plánované aktivity cílené mimo resort školství, například do oblasti sociálních služeb nebo neformálního vzdělávání, pokud je potřebné zvýšit jejich dostupnost, kvalitu nebo spolupráci v zájmu rozvoje vzdělávacího potenciálu dětí a žáků nebo poskytují například preventivně výchovné aktivity.

Vedlejším cílem procesu MAP je podpora sběru informací pro přípravu územně zaměřených výzev v OP VVV, výzev ve specifickém cíli 2.4 IROP a popř. pro krajské akční plány.

Podmínkou čerpání finančních prostředků z IROP SC 2.4 je vazba na Místní akční plán rozvoje vzdělávání.

 

Strategický rámec MAP do roku 2023 = dohoda o prioritách vzdělávání v území

Strategický rámec MAP obsahuje komunitně nastavenou vizi, priority a cíle oblasti vzdělávání na území SO ORP Říčany do roku 2023. Součástí strategického rámce je tzv. Dohoda o prioritách v oblasti vzdělávání, která obsahuje tabulku sebraných projektových (investičních i neinvestičních) záměrů škol a organizací neformálního a zájmového vzdělávání.

Strategický rámec byl schválen Řídicím výborem 20. 9. 2016. Jeho aktualizace je možná každých šest měsíců.

Soulad investičních akcí se schváleným Strategickým rámcem MAP je nezbytným předpokladem pro získání podpory z IROP.

 

Analytická část Místního akčního plánu

Místní akční plán je finální výstup projektu MAP zahrnující několik částí - analytickou část, strategický rámec a akční plán (roční plán aktivit).

Analytická část MAP obsahuje zejména základní informace o území SO ORP Říčany, metaanalýzu stávajících strategických dokumentů, vyhodnocení dotazníkových šetření a vymezení prioritních problémových oblastí vzdělávání v území jako východisko části strategické.

Analytická část MAP bude předložena Řídicímu výboru ke schválení v září 2017.

Implementační plán (implementační a komunikační strategie)

Roční akční plán (aktivity jednotlivých škol a aktivity spolupráce)

Konkrétní kroky zapojených škol a dalších partnerů

 • příklady aktivit spolupráce
 • návrhy zaměření šablon,         
 • shoda na prioritách
 • přehled o infrastruktuře
 • vzdělávání cílových skupin

Výstupy klíčových aktivit

1. rozvoj partnerství

Zápis z ustanovení Řídicího výboru                                              
Jednací řád Řídicího výboru                                                           
Statut Řídicího výboru
Zápisy ze setkání učících se sítí, trojstranných jednání             
Seznam zapojených MŠ, ZŠ obcí a partnerů projektu     

Memorandum o spolupráci

2. dohoda o prioritách

Vize, priority a cíle v OPR Říčany                                                  
Analytická část MAP
Výstupy dotazníkového šetření MAP na ZŠ  a MŠ                     
SWOT - 3 analýza pro každou z prioritních oblastí                    
Strategický rámec MAP do roku 2023                                           
 

3. akční plánování

Roční akční plán
Finální Místní akční plán

4. budování znalostních kapacit

Zápisy a podklady ze vzdělávacích aktivit

5. evaluace

Průběžná evaluační zpráva 
Závěrečná evaluační zpráva
Konečná zpráva o průběhu realizace MAP I

6. řízení MAP

Principy MAP - Implementační a komunikační strategie

  

 

 

 

 
Strategické dokumenty MAP II

 

Strategické dokumenty MAP I

 

Pozvánky

 

Prezentace

 

Zápisy

 

 

 

 

 

 

 

 

Kancelář MAP v ORP Říčany

Městský úřad Říčany
Olivova 1800/2, 251 01 Říčany
T/ +420 323 618 122

email/ map@ricany.cz

 

 

Ing. Linda Kůstková  manžerka MAP  linda.kustkova@ricany.cz +420 727 920 480
Ing. Monika Žilková  asistentka MAP

monika.zilkova@ricany.cz

+420 323 618 122

 


Reg. číslo:
CZ.02.3.68./0.0/0.0/15_ 005/0000109

Home  »  Aktuality

Aktuality

INFORMACE O MAP II

 

Zapojte se do probíhající aktualizace dokumentů MAP

Publikováno 14. 06. 2019

 

Dubnové setkání mateřských škol bude v zahradách

 

Akce MAP v dubnu přehledně

 

Léto s MAPEM - pozvánka pro pedagogy

     

 

Zveme všechny pracovní skupiny na společný workshop

 

Pro velký zájem vyhlašujeme druhý termín semináře hodnocení s Petrou Kobrovou!

 

Jak učit matematiku žáky s dyskalkulií. Pozvánka na seminář

 

Akce MAP v dubnu přehledně

 

 

Pozvánka na interaktivní seminář k problematice hodnocení

 

Akce MAP v březnu přehledně

 

Chcete rozvíjet mediální východu ve vaší škole? Přijďte na seminář s Michalem Kaderkou!

 

Pozvánka pro zástupce obcí. Spolupráce MAP-MAS-LADŮV KRAJ a výjezdní zasedání

 

Míša Veselá pro MAP Říčany. Pozvánka na první setkání

 

Pozvánka na workshop. Jak se učí děti myslet a učit

 

Pozvánka na workshop Učíme se číst svoje děti

 

Pozvánka na workshop. Komunikace - mocný nástroj rozvoje dítěte.

 

Pozvánka. Pracovní skupina pro matematickou gramotnost

 

Pozvánka. Další setkání členů Pracovní skupiny pro rovné příležitosti se uskuteční v únoru

 

Vložen akutální seznam literatury, časopisů a her k zapůjčení

Seznam literatury zde:  

 

Aktualizovaný návrh priorit rozvoje vzdělávání je v konzultačním procesu

  AKTUALIZOVANÝ NÁVRH PRIORIT ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ   FORMULÁŘ PRO ZASÍLÁNÍ PŘIPOMÍNEK

 

Když si chceme porozumět. Pozvánka na seminář v oblasti komunikace pro pedagogy MŠ

 

Čtením a psaním ke kritickému myšlení s Ninou Rutovou

 

Školní zralost s Mgr. Bednářovou. Pozvánka na seminář

 

MAP Říčany připravil semináře s Michaelou Veselou

PŘIHLÁŠKY ZDE    

 

Jaký jsem rodič? Co pro mě znamená “dobrá máma a dobrý táta“? Zveme na besedu se Šárkou Mikovou

Příhlášky ZDE  

 

Učím se rád. Pozvánka na seminář pro pedagogy I. stupně ZŠ

PŘIHLÁŠKY ZDE  

 

Pozvánka na seminář Novinky ve školském právu

 

Chcete rozumět svému dítěti? Chystáme pro vás workshop na tato téma!

 

Ve spolupráci s OŠK zveme na setkání ředitelů škol

 

Zajímá vás problematika kyberbezpečnosti? Přijďte na odbornou konferenci MAP!

 

Zveřejnění nové verze Strategického rámce MAP otevírá další možnosti čerpání financí pro školy

 

Další setkání mateřských škol bude věnováno logopedii

 

Příběhy našich sousedů začínají

 

Pozvánka na workshop pro rozvoj čtenářské gramotnosti s Ludmilou Kovaříkovou

 

Aktualizace Strategického rámce MAP je v další fázi. Zasílejte své připomínky a nové projektové záměry.

Aktualizace Strategického rámce MAP - textová část Aktualizace Strategického rámce MAP - projektové záměry

 

O seminář s paní Bednářovou byl velký zájem i o prázdninách

 

V září proběhne brunch starostů k Dohodě o prioritách ve školství

 

 

Zveme starosty z regionu MAP na společný brunch k Dohodě o prioritách školství

 

MAS Říčansko přijímá žádosti o podporu škol a vzdělávacích organizací

Informace k postupu podání žádosti o finanční podporu          

 

Vize MAP je připravena k připomínkování. Těšíme se na Vaše návrhy!

Své připomínky k aktualizovanému znění vize MAP zasílejte do 31. srpna 2018 na e-mail map@ricany.cz    

 

Pozvánka na letní školu pro pedagogy v Říčanech

 

 

Velké Popovice hostily setkání zástupců mateřských škol

 

Pozvánka na workshop pro učitele ZŠ

 

Nové finanční možnosti pro kapacity MŠ a odborné učebny ZŠ

      Výzva nositele ITI a potřebné dokumenty ZDE Nadřazená výzva IROP ZDE a ZDE

 

Pozvánka na červnový seminář Právo ve školské praxi

 

Byly zveřejněny nové dokumenty MAP k připomínkování

Komunikační strategie ZDE Organizační struktura partnerství MAP II ZDE Indentifikace dotčené veřejnosti ZDE  

 

Pozvánka pro zástupce základních škol na červnové setkání do Strančic

 

Zveme zástupce mateřských škol na květnové setkání

 

 

Pozvánka na seminář

 

Zveme členy pracovní skupiny čtenářská gramotnost na první setkání

 

Zveme pedagogy na dubnový seminář Na čem záleží

 

 

V březnu proběhlo společné setkání mateřských a základních škol

 

Projekt MAP na Říčansku pokračuje

 

První setkání základních škol proběhlo v nových prostorách ZŠ Kamenice

 

 

Pozvánka pro učitele MŠ na dubnový seminář Artefiletiky

 

 

Proběhl workshop - kulatý stůl na téma inkluze a rovné příležitosti

 

 

Pozvánka pro zástupce ZŠ a MŠ: Strategické řízení škol 28. března 2018

 

Pozvánka na kulatý stůl pro zástupce PPP a koordinátory inkluze - 19. března 2018

 

 

Pozvánka na setkání Řídicího výboru MAP - 22. března 2018

 

Pozvánka pro zástupce základních škol - setkání v ZŠ Kamenice (21. března 2018)

 

 

V Tehovci proběhlo první setkání mateřských škol v rámci MAP II

 

 

Závěrečná evaluační zpráva je zveřejněna k připomínkám

Realizační tým projektu MAP v ORP Říčany zveřejňuje Závěrečnou evaluační zprávu projektu k nahlížení a připomínkování. Zpráva bude odevzdána na konci února. Své případné připomínky zasílejete na...

 

Pozvánka pro zástupce mateřských škol - únorové setkání v MŠ Tehovec

 

 

Školy mohou i v roce 2018 získat podporu na vybudování nebo rekonstrukci hřiště

Více informací zde: http://www.nadacecez.cz/edee/content/file-other/nadace/granty/oranzove-hriste-2018/podminky_grantoveho_rizeni_oranzovehriste_2018.pdf Kontakt:  Tel.:    211...

 

Nabídka rozvoje pro neziskové organizace

 

Vzdělávací akce na podzim byly v MAPu ve znamení rozvoje potenciálu a nadání všech žáků

Od září proběhl v rámci projektu MAP v ORP Říčany cyklus čtyř seminářů zaměřených na téma rozoje potenciálu a nadání u každého žáka. Semináře lektorovaly Mgr. Petra Kobrová (pedagogka Základní školy...

 

Členové pracovních skupin vybírají aktivity do ročního akčního plánu 2018/2019

Blíží se konec prvního období místního akčního plánu v ORP Říčany a před pracovními skupinami stojí jeden z posledních úkolů – stanovit roční akční plán. Po dohodě se členy Řídicího výboru...

 

Pozvánka pro zástupce mateřských škol - učící se síť MŠ Nupaky

 

 

Odstartoval příjem žádostí na podporu infrastruktury ve školství z MAS Říčansko

 MAS Říčansko dnes (24. 10. 2017) zpřístupnila příjem žádostí o podporu projektů na rozvoj infrastruktury škol a vzdělávacích institucí. Žádost bude možné podat do 12. 12. 2017 prostřednictvím...

 

Pozvánka na setkání s Lidmilou Pekařovou

 

 

Návod na podání žádosti o finanční podporu z MAS Říčansko - školy a vzdělávací organizace

MAS Říčansko v nejbližších dnech (očekávané datum 24. 10. 2017) vyhlásí výzvu k předkládání žádostí o podporu projektů na rozvoj a budování infrastruktury mateřských a základních škol a organizací...

 

Pozvánka pro rodiče - příprava na školu

 

Ministerstvo školství nabízí obcím finanční podporu pro rozvoj výukových kapacit základních a mateřských škol

 Ve středu 11. října 2017 vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy výzvu č. 5 v rámci svého programu 133 310 Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných...

 

Do konce roku mají školy zřizované obcemi poslední šanci pro zisk podpory na obnovu a rozvoj materiálně technické základny

Ministerstvo financí vyhlásilo poslední výzvu pro předkládání žádostí o finanční podporu pro obnovu a rozvoj materiálně technické základny škol zřizovaných obcemi. Informace k výzvě: žádosti se...

 

! Výzva k zapojení do přípravy akčního plánu vzdělávání na období 2018-2020 !

V rámci projektu MAP (místní akční plán vzdělávání) vyhlašujeme výzvu k zapojení se veřejnosti do přípravy akčního plánu na vzdělávání v našem území na období 2018 – 2020. Své podněty zašlete...

 

Byla schválena aktualizace strategického rámce

Na jednání Řídícího výboru MAP, které proběhlo v úterý 26. září 2017 v prostorách Městského úřadu v Říčanech byla schválena aktualizace strategického rámce. Platný strategický rámec MAP pomůže...

 

Ministerstvo životního prostředí podpoří hřiště a přírodní zahrady škol a vzdělávacích organizací

Více informací  ZDE

 

MŠMT vydalo informace pro rodiče předškoláků ohledně omlouvání absence v MŠ

zdroj: MŠMT

 

Připravované výzvy MAS Říčansko - důležité upozorňení

 

 

Regionální výtvarná soutěž pro školy - literární tvorba Josefa Lady

 

 

Pracovní skupina starostové - 6. září 2017

 

 

! AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO RÁMCE !

V září 2017 bude možná aktualizace Strategického rámce do roku 2023, který obsahuje investiční záměry dle jednotlivých priorit. Zasílejte nám své návrhy na změny do 28. 8. 2017 na map@ricany.cz. Nové...

 

Pozvánka pro učitele ICT na 18. září 2017

 

 

Pozvánka na setkání aktérů regionálního školství s ČŠI

 

 

Pozvánka na setkání starostů k tématu svazkových škol

 Realizační tým projektu MAP v ORP Říčany si dovoluje pozvat starostky a starosty obcí z regionu ke společnému setkání na téma svazkové školy. Setkání se uskuteční 6. září 2017 v zasedací...

 

Pozvánka na V. zasedání Řídícího výboru MAP v ORP Říčany

 

 

Pracovní skupina - základní školy 14. září 2017 s veřejným projednání analytické části MAP

 

Zveme všechny učitele na seminář JAK ROZVÍJET POTENCIÁL KAŽDÉHO ŽÁKA I, II

 

 

Zveme všechny ředitelky, ředitele a zástupce mateřských škol na společné setkání

Setkání učící se sítě MAP v ORP Říčany - mateřské školy

 

Do konce prázdnin mohou školy žádat o podporu při využití srážkové vody

Operační program životní prostředí otevřel do konce prázdnin výzvu č. 62 pro obce, školy, nemocnice, neziskové organizace a další veřejné instituce. Výzva se týká využití srážkové vody a budou...

 

MAS Říčansko chystá otevřít výzvu pro rozvoj infrastruktury MŠ, ZŠ a vzdělávacích organizací

 Místní akční skupina Říčansko o.p.s. (MAS) vyhlásí v nejbližší době výzvu pro školy a vzdělávací instituce na předkládání žádostí o podporu projektů, které se týkají se rozvoje...

 

MAS Říčansko pořádá seminář k výzvě na prorodinná opatření

MAS Říčansko (partner projektu MAP v ORP Říčany) pořádá 11. července 2017 seminář ke své výzvě 1 MAS Říčansko OPZ Prorodinná podpora 2017 informační seminář. Seminář se koná od 14:00 hodin v MAS...

 

Letní škola nejen pro pedagogy v Poděbradech

MAP v ORP Říčany ve spolupráci s MAP v ORP Český Brod

 

Proběhlo druhé jednání zástupců MAP se zástupci MŠMT

Ve čtvrtek 8. června pokračovala jednání zástupců místních akčních plánů (MAP) ve Středočeském kraji se zástupci MŠMT. Tématem jednání tentokrát byly investice do infrastruktury ve školství,...

 

Zveme pedagogy základních škol na intenzivní jednodenní školení o metodě CLIL

Realizační tým projektu MAP v ORP Říčany si dovoluje pozvat všechny učitele základních škol a další zájemce na intenzivní školení k metodě výuky CLIL. Akce proběhne ve čtvrtek 31. srpna 2017 od...

 

Proběhlo jednání ministryně školství se zástupci MAP v okolí Prahy

 Ve čtvrtek 1. června 2017 proběhlo jednání ministryně školství Kateřiny Valachové se zástupci MAP v okolí Prahy. Za území ORP Říčany se jednání účastnila manažerka projektu Linda Kůstková....

 

Česká školní inspekce zvěřenila souhrnnou zprávu k problematice komunikace základních škol s veřejností

Česká školní inspekce zveřejnila tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti zaměřené na problematiku komunikace základních škol s veřejností, zejména se zákonnými zástupci...

 

Exkurze ve škole da Vinci v Dolních Břežanech

Ve čtvrtek 25. května 2017 proběhla pro zájemce z mateřských škol exkurze do soukromé Střední školy, základní školy a mateřská školy da Vinci v Dolních Břežanech. Akce se uskutečnila v rámci...

 

V MŠ U Slunečních hodin proběhl seminář Rozvoj kreativty u dětí v MŠ

Ve středu 24. května 2017 proběhl v prostorách Mateřské školy U Slunečních hodin v Říčanech seminář s názvem Rozvoj kreativity u dětí v MŠ pro zástupce mateřských škol z regionu projektu MAP v...

 

Zveme všechny žáky I. stupně základních škol, vychovatele ŠD, pedagogy a rodiče na interaktivní besedu

 Realizační tým projektu MAP v ORP Říčany zve všechny žáky I. stupně základních škol, vychovatele školní družiny, pedagogické pracovníky a rodiče na interaktivní besedu se spisovatelkou dětských...

 

Zveme rodiče a děti na besedu k tématu: Jak se bezpečně pohybovat v kyberprostoru

Realizační tým projektu MAP v ORP Říčany zve všechny rodiče a žáky na besedu na téma: Jak se bezpečně pohybovat v kyberprostoru. Akce se koná ve čtvrtek 11. května 2017 na Městském úřadě Říčany...

 

MŠMT poskytuje podporu pro technické zabezpečení MŠ a malých ZŠ

Mateřské školy a základní školy, které jsou tvořeny prvním stupněm s počtem tříd do pěti, mohou aktuálně žádat o finanční podporu k neinvesticím v oblasti bezpečnosti. Podpora bude...

 

Zveme zástupce mateřských škol na společné vzdělávání k rozvoji kreativty dětí

 Dovolujeme si pozvat zástupce mateřských škol z regionu ORP Říčany a obce Průhonice na společné vzdělávání v rámci projektu MAP s názvem Polytechnická výchova jako zábava pro děti a učitele?...

 

V rámnci projektu MAP v ORP Říčany proběhl seminář k aktuálním možnostem rozvoje škol

V prostorách Městského úřadu Říčany proběhl v úterý 25. dubna 2017 seminář pro všechny aktéry školství v regionu k aktuálním možnostem rozvoje škol a školských zařízení. Byly představeny výzvy ITI...

 

V Praze proběhla konference Hrozby a příležitosti pro vzdělávání v pražském prstenci

Konference proběhla v úterý 11. dubna 2017 v prostorách Magistrátu hlavního města Prahy pod záštitou ministryně školství Kateřiny Valachové. Program konference byl složen z těchto tří bloků: I. blok...

 

Zveme všechny vedoucí pracovníky základních škol a pedagogy přírodovědných předmětů na seminář Jak učit o neživé přírodě

Dovolujeme si pozvat všechny ředitele, ředitelky základních škol a učitele přírodovědných předmětů na seminář s názvem Jak učit o neživé přírodě. Seminář se uskuteční ve čtvrtek 6. dubna 2017 od...

 

Zástupci Mateřských škol v regionu MAP v ORP Říčany se zúčastnili semináře k aktualitám v předškolním vzdělávání

V prostorách Městského úřadu Říčany proběhl ve čtvrtek 30. března seminář pro zástupce mateřských škol v regionu ORP Říčany a v obci Průhonice. Seminář vedla Mgr. et Mgr. Jaroslava Vatalová z MŠMT....

 

Řídící výbor schválil aktualizaci Strategického rámce MAP

Ve čtvrtek 23. března proběhlo v prostorách Městského úřady Říčany jednání členů Řídícího výboru MAP v ORP Říčany k aktualizaci Strategického rámce MAP. Účelem jednání bylo seznámení členů...

 

Členové pracovních skupin jednali nad aktivitami pro rozvoj kvality vzdělávání v MŠ a ZŠ

 V úterý 21. března od 14:00 proběhla schůzka členů pracovních skupin k tématu Kvalita vzdělávní v MŠ a ZŠ.  Tato piorita má čtyři cíle: Podpora klíčových kompetencí a čtenářské a...

 

V prostorách ZŠ Navis se uskutečnil semiář pro rodiče žáků základních škol

 Ve středu 15. března 2017 proběhl v prostorách Základní školy Navis seminář pro rodiče žáků základních škol v regionu projektu MAP v ORP Říčany. Tématem semináře byla kyberšika a nebezpečí,...

 

V Říčanech proběhla konference Místních akčních plánů a Krajských akčních plánů v Praze a Středočeském kraji

Ve čtvrtek 9. března se v prostorách Kulturního centra Labuť v Říčanech uskutečnila konference Místních akčních plánů a Krajských akčních plánů Prahy a Středočeského kraje. Konferenci zorganizoval...

 

Vzhledem k vysokému zájmu o seminář k předškolnímu vzdělávání byl vypsán další termín semináře

Dovolujeme si pozvat všechny vedoucí pracovníky a pedagogy mateřských škol v regionu projektu MAP v ORP Říčany na seminář k aktualitám v předškolním vzdělávání, který proběhne 6. dubna 2017 od 14:30...

 

Pozvánka na třetí setkání členů pracovních skupin v rámci akčního plánování

 Dovolujeme si pozvat členy pracovních skupin na třetí setkání v rámci akčního plánování, které proběhne 21. března 2017 od 14:00 hodin v zasedací místnsoti č. 1619 v budově F Městského úřadu v...

 

Proběhlo druhé setkání členů pracovních skupin v rámci akčního plánování

 V úterý 7. března proběhla v prostorách Městského úřadu v Říčanech druhá schůze členů pracovních skupin v rámci akčního plánování. Tématem setkání byla priorita č. 2 "Rozvoj potenciálu každého...

 

Jak na dotace z ITI

Jednou z možností jak získat finanční podporu pro rozvoj škol a školských zařízení jsou dotace z ITI. V současné době se chystá otevření výzvy na příjem žádostí pro projekty zaměřené na...

 

Pozvánka na setkání členů pracovních skupin - akční plánování

 Dovolujeme si pozvat členy pracovních skupin na setkání, které proběhne v úterý 7. března 2017 od 14:00 hodin v zasedací místnosti 1619 v budově F Městského úřadu v Říčanech (Komenského náměstí...

 

Bylo zahájeno akční plánování členů pracovních skupin

 V úterý 21. února od 14:00 hodin proběhlo v prostorách MěÚ v Říčanech první setkání členů pracovních skupin v roce 2017. Letos se budou pracovní skupiny zabývat akčním...

 

Zveme rodiče žáků základních škol v regionu na seminář o nebezpečí internetu

Dovolujeme si pozvat všechny rodiče žáků základních škol z regionu projektu MAP v ORP Říčany na seminář k tématu Kyberšika - nebezpečí v kyberprostoru. Seminář se uskuteční ve středu 15. března 2017...

 

Realizační tým MAP v ORP Říčany zve vedoucí a pedagogické pracovníky MŠ na seminář k aktualitám v předškolním vzdělávání

 Dovolujeme si pozvat ředitelky, ředitele a pedagogické pracovníky mateřských škol z regionu na společný seminář k aktualitám v předškolním vzdělávní - dvouleté děti v MŠ a povinná...

 

Výstupy demografické studie ORP Říčany a obce Průhonice zpřístupněny ke stažení

Jeden z avizovaných výstupů projektu MAP v ORP Říčany, demografická studie, je nyní volně k dispozici ke stažení. Studie vznikala během loňského roku a jejími autory jsou pracovníci...

 

Avízo: konference MAP a KAP

Realizační tým Krajského akčního plánu Středočeského kraje ve spolupráci s Místním akčním plánem v ORP Říčany ve čtvrtek 9. března 2017 v KC Labuť v Říčanech pořádá konferenci k problematice...

 

Pozvánka na IV. zasedání Řídícího výboru

Dovolujeme si pozvat členy Řídícího výboru projektu MAP v ORP Říčany na IV. zasedání Řídícího výboru, které proběhne ve čtvrtek 23. března 2017 od 16:00 hodin v hlavní budově Městského...

 

Základní škola Navis hostila setkání zástupců základních škol

 Ve čtvrtek 9. února proběhlo v prostorách soukromé Základní školy Navis v Dobřejovicích další setkání učící se sítě ZŠ. Během setkání byl představen vzdělávací a výchovný koncept této školy,...

 

Aktualizace Strategického rámce MAP v ORP Říčany

Dovolujeme si upozornit všechny školy, organizace a zřizovatele v regionu, že v současné době probíhá příprava aktualizace Strategického rámce MAP v ORP Říčany. V případě jakýkoli změn (ať už v...

 

Realizační tým MAP v ORP Říčany zve na setkání učící se sítě MŠ

 Dovolujeme si pozvat zástupce mateřských škol z regionu projektu MAP v ORP Říčany na setkání učící se sítě MŠ, které se uskuteční ve čtvrtek 2. března 2017 od 9:00 hodin v prostorách Mateřské...

 

Realizační tým projektu MAP zve na jednání členů pracovních skupin

Dovolujeme si Vás pozvat na jednání členů pracovních skupin v rámci projektu Místní akční plán vzdělávání v ORP Říčany, které se uskuteční v úterý 21. 02. 2017 od 14:00 do 16:00 hodin v zasedací...

 

Mateřská škola Kamenice hostila setkání učící se sítě

Ve čtvrtek 5. ledna proběhlo v prostorách Mateřské školy Kamenice setkání vedení mateřských škol v regionu v rámci projektu MAP v ORP Říčany. Na setkání došlo k naplánování vzdělávácích...

 

Prosincový Říčanský kurýr informoval o novinkách projektu MAP v ORP Říčany

 V prosincovém čísle Říčanského kurýra (Věstník města a MěÚ Říčany) vyšel článek informující o přínosu, novinkách a plánech projektu MAP v ORP Říčany.  

 

Mateřská škola Zahrádka přijme školního asistenta pro realizaci projektu šablon

Mateřská škola Zahrádka, příspěvková organizace přijme školního asistenta pro realizaci projektu šablon. Pracovní pozice: školní asistent Místo výkonu práce: MŠ Zahrádka, příspěvková organizace,...

 

Nadace partnerství - Zelené oázy

Jednou z organizací, která pravidelně vyhlašuje výzvy na podporu budování a vybavování školních parků, naučných stezek nebo bylinných zahrádek, je Nadace Partnerství.   Podrobnosti o projektu...

 

Výzva č. 58 Infrastruktura pro předškolní vzdělávání - integrované projekty ITI

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP vyhlašuje 27. října 2016 průběžnou výzvu č. 58 „Infrastruktura pro předškolní vzdělávání - integrované projekty ITI" k podávání žádostí o...

 

Výzva č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I.

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 7. prosince 2016 na stránkách výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – MŠ a ZŠ I nové seznamy MŠ a ZŠ k 30. 9. 2016. Pro žádosti o podporu...

 

Realizační tým MAP v ORP Říčany zve zástupce základních škol na setkání učící se sítě

 

 

Výzva č. 56 Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání - výzva IROP

Integrovaný regionální operační program (IROP) vyhlásil výzvu č. 56 pro rozvoj infrastruktury organizací, které poskytují zájmové, neformální nebo celoživotní vzdělávání. Finanční podpora je...

 

Výzva č. 46 Infrastruktura základních škol - výzva IROP

Na konci srpna tohoto roku otevřel Integrovaný regionální operační program (IROP) výzvu č. 46 Infrastruktura základních škol. Žádosti se mohou předkládat do 14. února 2017. Výzva je...

 

Výzva č. 66 Infrastruktura základních škol, středních škol a vyšších odporných škol, objektů neformálního vzdělávání - projekty ITI

Od 5. ledna 2017 mohou základní, středí a vyšší odborné školy a poskytovatelé neformálního vzdělávání na území Pražské metropolitní oblasti podávat žádost o finanční podporu pro budování své...

 

Mateřská škola Velké Popovice přijme učitelku

 Mateřská škola Velké Popovice přijme učitelku na 0,37 úvazku. Po dohodě lze úvazek navýšit na 0,87 úvazku (z toho 0,5 úvazku ve výkonu pozice školního asistenta).   pozice: učitel/ka MŠ (a...

 

Realizační tým MAP v ORP Říčany zve zástupce mateřských škol na setkání učící se sítě

 Dovolujeme si Vás pozvat na setkání učící se sítě mateřských škol v rámci projektu MAP v ORP Říčany, které proběhne ve čtvrtek 5. ledna 2017 v prostorách Mateřské školy Kamenice (Ringhofferova...

 

Poděkování manažerce projektu MAP Mgr. Ludmile Třeštíkové

 S novým rokem 2017 přichází do realizačního týmu projektu MAP v ORP Říčany významná změna. Manažerka projektu Mgr. Ludmila Třeštíková odchází ze své funkce k poslednímu dni roku 2016 a na...

 

Prosincové Zápraží představilo aktuality v MAP

V prosincovém čísle regionálního měsíčníku Zápraží byl zveřejněn článek o aktualitách a budoucnosti projektu MAP v ORP Říčany.

 

Proběhlo setkání starostů a ředitelů škol k výsledkům demografické studie

 Ve čtvrtek 8. prosince 2016 proběhlo v prostorách 1. Základní školy Říčany setkání starostů a ředitelů škol z regionu ORP Říčany a z obce Průhonice. Setkání se uskutečnilo v rámci projektu...

 

Základní škola Sulice hostila další setkání ředitelů škol

 V prostorách základní školy Sulice proběhlo další setkání učící se sítě základních škol v rámci projektu MAP v ORP Říčany a v obci Průhonice. Setkání se zúčastnilo 10 ředitelů a ředitelek...

 

Rada Středočeského kraje vydala prohlášení ohledně vzdělávání

 Text programového prohlášení rady Středočeského kraje:   42. Zajistíme dostatečné finanční prostředky pro vzdělávání. 42.1. Školám poskytneme dostatek finančních prostředků nutných k...

 

Byl otevřen rozvojový program MŠMT „Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním“

 Pro financování dohod u prací vykonávaných mimo pracovní poměr asistentů pedagoga pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kterým školské poradenské zařízení doporučilo asistenta...

 

Realizační tým MAP v ORP Říčany zve na setkání starostů, ředitelů a partnerů projektu

Dovolujeme si Vás pozvat na společné setkání celého regionu Říčanska nad rozvojem vzdělávání v rámci projektu MAP v ORP Říčany. Cílem setkání je představení nové demografické studie za...

 

Vláda schválila dotační program na budování nových kapacit základních škol v okolí Prahy

 Na jednání vlády, které se konalo 23. listopadu 2016, došlo ke schválení plánu ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřiny Valachové, který má zajistit dostatečnou kapacitu základních...

 

MŠMT uspořádalo konferenci Budoucnost pro školu - škola pro budoucnost II

V pondělí 14. listopadu 2016 v prostorách Poslanecké sněmovny ČR proběhl druhý ročník konference s názvem Budoucnost pro školu - škola pro budoucnost II. Konferenci zorganizovala ministryně školství,...

 

Proběhlo výjezdní zasedání ředitelů MŠ, ZŠ a ZUŠ

Ve spolupráci s městem Říčany se v rámci projektu MAP v ORP Říčany uskutečnilo výjezdní zasedání ředitelek a ředitelů škol a školských organizací se zástupci realizačního týmu MAP a města Říčany....

 

Realizační tým projektu MAP v ORP Říčany zve na setkání učící se sítě ZŠ

Dovolujeme si Vás pozvat na další setkání učící se sítě základních škol v rámci projektu MAP v ORP Říčany, které proběhne ve čtvrtek 1. prosince 2016 v prostorách Základní školy Sulice od 13:00...

 

Rozhovor s manažerkou MAP v ORP Říčany v říjnovém Zápraží

V říjnovém čísle regionáldího deníku Zápraží vyšel rozhovor s manažerkou projektu MAP v ORP Říčany Mgr. Ludmilou Třeštíkovou. V rozhovoru najdete informace o realizaci projektu.   Rozhovor si...

 

Říčanský kurýr informoval o zahájení realizace projektu MAP

V únorovém čísle v Říčanském Kurýru (Věstník města a MěÚ Říčany) vyšel článek informující o zahájení projektu MAP v ORP Říčany.   Článek si můžete přečíst ZDE.  

 

Byl spuštěn portál pro pracovníky škol

 Společnost EDUin, o.p.s. spustila v pondělí 17. října 2016 internetový portál pro ředitele, učitele a další pracovníky škol. Kromě těchto pracovníků jsou stránky určeny pro všechny zájemce o...

 

Proběhlo druhé setkání učící se sítě MŠ v rámci projektu MAP v ORP Říčany

 V prostorách MŠ Svojetice proběhlo setkání zástupců mateřskcýh škol v regionu MAP v ORP Říčany. Učící se sítě se tentokrát zúčastnilo dvanáct ředitelek a zástupců MŠ. Kromě řešení aktuálních...

 

Realizační tým MAP v ORP Říčany se zúčastnil úvodní konference projektu SRP

V rámci projektu Strategického řízení a plánování ve školách a v územích (SRP) proběhla ve středu 2. listopadu v prostorách krajského úřadu Středočeského kraje úvodní konference.

 

Zástupci ZŠ z regionu se poprvé sešli v rámci učící se sítě

 V prostorách Základní školy T. G. Masaryka v Mnichovicích proběhlo první setkání zástupců základních škol v rámci regionu MAP v ORP Říčany. V minulosti již tato setkání probíhala a je nyní...

 

Proběhlo setkání realizátorů MAP ve Středočeském kraji

 V pátek 7. října proběhlo pravidelné setkávání realizátorů MAP ve Středočeském kraji. Setkání se tradičně konalo v prostorách Národního institu dalšího vzdělávání (NIDV). Kromě obvyklých...

 

Byla zahájena pravidelná setkání učící se sítě mateřských škol

 Ve čtvrtek 22. září 2016 proběhlo v prostorách MŠ Čtyřlístek v Říčanech první setkání vedení mateřských škol v regionu MAP v ORP Říčany. Tato setkání jsou na bázi učící se sítě a budou mít...

 

Strategický rámec MAP v ORP Říčany byl schválen

 V úterý 20. září 2016 proběhla schůze členů Řídícího výboru v prostorách Městského úřadu v Říčanech. Na programu setkání bylo seznámení se s finální podobou navrhovaného Strategického...

 

Starostové obcí z SO ORP Říčany a obce Průhonice společně jednali nad investicemi do kapacit škol

 V úterý 19. července 2016 v dopoledních hodinách proběhlo společné jednání starostů obcí ze správního území ORP Říčany a z obce Průhonice. Tématem setkání byla dohoda nad investicemi rozvoje...

 

V prostorách NIDV proběhlo setkání realizátorů MAP

 Ve čtvrtek 14. červencce 2016 proběhlo od 9:00 do 12:00 hodin setkání realizátorů MAP ve Středočeském kraji. Setkání se uskutečnilo v prostorách Národního institutu dalšího vzdělávání (NIDV) v...

 

Zástupci MŠ z regionu MAP v ORP Říčany se zúčastnili informační schůzky ke společnému vzdělávání

 Realizační tým MAP v ORP Říčany připravil pro zástupce mateřských škol z regionu informační schůzku ohledně chystaných novinek v oblasti společného vzdělávání. Schůze se konala ve...

 

Řídící výbor MAP se sešel k projednání návrhu Strategického rámce

Druhé setkání členů Řídícího výboru MAP v ORP Říčany proběhlo ve čtvrtek 23. června 2016. Během setkání došlo k hlasování o schválení nových členů Řídícího výboru. Jednalo se o tyto kandidátky:...

 

Návrh Strategického rámce MAP v ORP Říčany byl veřejně projednán

Ve čtvrtek 23. června 2016 proběhlo veřejné projednání návrhu Strategického rámce MAP v ORP Říčany. Během setkání byl prezentován obsah tohoto návrhu. Ten je tvořen především zvolenými prioritami v...

 

Proběhl seminář ITI a MAP

V pondělí 13. června 2016 proběhl seminář na téma ITI a MAP

 

Společné setkání ředitelů MŠ a ZŠ v PIII Říčany a Průhonice

Ve čtvrtek 2. června 2016 proběhlo společné setkáná ředitelů mateřských a základních škol v PIII Říčany a Průhonice. Setkání bylo organizováno odborem školství Městského úřadu v Říčanech. Během...

 

Proběhlo poslední setkání členů pracovních skupin v tomto školním roce

Ve čtvrtek 9. června se konalo setkání členů pracovních skupin. Jednalo se o poslední setkání pracovních skupin v tomto školním roce.

 

Čtvrté setkání pracovních skupin mělo téma Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem

Ve čtvrtek 26. května 2016 se konalo již čtvrté setkání členů pracovních skupin projektu MAP v ORP Říčany.

 

Svaz měst a obcí uspořádal konferenci k MAP

V pátek 20. května 2016 se na pražském magistrátě konala konference k místním akčním plánům rozvoje vzdělávání.

 

Realizátoři MAP v ORP Říčany připravili pro zástupce škol seminář s názvem Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání a digitálních kompetencích

Seminář se uskutečnil ve čtvrtek 19. května 2016 v prostorách Městského úřadu v Říčanech.

 

MŠMT uspořádalo seminář pro příjemce OP VVV MAP

V prostorách Ministrestva školství, mládeže a tělovýchovy v Praze se ve čtvrek 19. května 2016 konal seminář pro příjemce OP VVV MAP. Cílem semináře bylo seznámit přítomné realizátory s věcným...

 

Pracovní skupiny MAP v ORP Říčany se sešly nad tématem Čtenářská a matematická gramotnost

Ve čtvrtek 6. května proběhlo třetí setkání členů pracovních skupin projektu MAP v ORP Říčany.

 

Proběhlo druhé setkání realizátorů MAP ve Středočeském kraji

Ve čtvrtek 21. dubna 2016 proběhlo v prostorách krajského pracoviště Národního institutu dalšího vzdělávání (NIDV) v Praze druhé setkání realizátorů MAP ve Středočeském kraji.

 

Návštěva ministryně školství Kateřiny Valachové a ministra financí Andreje Babiše v Říčanech

V úterý 26. dubna do Říčan přijela minstryně školství Kateřina Valachová a ministr financí Andrej Babiš v rámci pracovního výjezdu do obcí a škol v okolí Prahy. Důvodem návštěvy bylo řešení otázky...

 

Seminář: Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem

Realizační tým MAP uspořádal pro zástupce MŠ a ZŠ z regionu seminář pro lepší orientaci v problematice společného vzdělávání.

 

Setkání pracovních skupin na téma Rozvoj kompetencí dětí a žáků

Dalším tématem setkání členů pracovních skupin MAP v ORP Říčany byl Rozvoj kompetencí dětí a žáků.

 

Konference “Demografický vývoj v okolí Prahy, kapacita ZŠ a MŠ a nedostatek pedagogů

Na Magistrátě hlavního města Prahy se 12. dubna 2016 uskutečnila konference týkající se nedostatku kapacit a učitelů na ZŠ a MŠ v okolí Prahy.

 

Seminář Společné vzdělávání a OP VVV

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Řídící orgán Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání ve spolupráci s Národním institutem dalšího vzdělávání (NIDV) uspořádalo seminář jehož...

 

Proběhlo první setkání členů pracovních skupin

Poslední březnový den se na Městském úřadě v Říčanech uskutečnilo setkání členů pracovních skupin projektu MAP v ORP Říčany. Tématem setkání bylo: Infrastruktura - investice do kapacit škol.

 

MAP v ORP Říčany zahájil dotazníkové šetření a vyplňování karet škol a institucí

Jedním z úkolů projektu MAP je analýza potřeb škol a dalších vzdělávacích organizací. Na Říčansku pomáhá tuto aktivitu splnit dotazník a tzv. karta školy nebo instituce.

 

V Říčanech se uskutečnil seminář pod záštitou M. Babiše a I. Dobešové s názvem Školství v regionu a jeho perspektivy

Seminář konaný pod záštitou poslanců ČR Miloše Babiše a PaeDr.Ivany Dobešové za účasti zástupců ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a ministerstva financí představil možnosti pro budování...

 

Návštěva hejtmana Středočeského kraje v Říčanech - téma školství

Informace o návštěvě hejtmana Středočeského kraje Miloše Petery, která se uskutečnila 2. března 2016 a jejímž obsahem bylo také regionální školství, jsou dostupné ZDE.

 

První setkání realizátorů MAP ve Středočeském kraji se uskutečnilo v Říčanech

Na Městském úřadě v Říčanech proběhlo první setkání realizátorů Místních akčních plánů ve Středočeském kraji.

 

Proběhla první schůze členů Řídícího výboru

Dne 24. února 2016 proběhla v MeKS U Labutě v Říčanech první schůze členů Řídícího výboru a dalších aktérů regionálního vzdělávání.

 

Výzva k účasti na projektu MAP v ORP Říčany

Se zahájením realizace projektu MAP v ORP Říčany si dovolujeme pozvat všechny aktéry místního školství - zřizovatele, vedení základních a mateřských škol, pracovníky institucích neformálního...

 

Projekt MAP v ORP Říčany zahájen

S příchodem nového roku začala realizace projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Říčany (zkráceně MAP). Cílem projektu je rozvoj kvalitního a inklizivního předškolního, základního a...

 

© 2021
MAP Říčansko
Informační portál školství na Říčansku
i-servis.cz